Bergere straw hat. Kapelusz bergereF.Boucher, Madame Bergeret,1766

Ostatnio pracuję nad akcesoriami. Kapelusz typu bergere w końcu przerobiłam do moich rozmiarów i zmieniłam dekorację. Jest przeróbka ze starego kapelusza jeszcze przywiezionego z Chin o czym pisałam tutaj. W Polsce wyrób kapeluszy z taśmy słomkowej jest niedostępny - dlaczego nie wiem. W sklepach bywają tylko podróbki wykonane ze sztucznych taśm, jakiś siatek i rypsowych poliestrowych wstążek. 

Now I work on accessories. Type hat bergere I resized and  changed the decoration. It's transformation from an old straw hat bought my parents in  China. In Poland I can't  to buy any straw hat. About my old version straw hat I wrote here.

Kapelusze bergere, modne były przez cały osiemnasty wiek, związane z sielankową modą pasterską. Popularność jednak zdobyły dopiero kiedy Maria Antonina  razem z Rose Bertin zaczęła propagować swój "ekologiczny" styl inspirowany życiem na wsi, oczywiście w pojęciu arystokracji styl ten był kompletnie w oderwaniu od rzeczywistości. Wiązał się z lekkością i samymi przyjemnościami na łonie natury niż na rzeczywistym codziennym trudnym życiu związanym ze wsią. Sztandarową pozycją każdej arystokratki była suknia chemise oraz słomkowy kapelusz z dużym rondem, przybranym wstążkami, kwiatami i piórami.

Hats bergere, were popular throughout the eighteenth century, associated with the idyllic pastoral fashion. Popularity, however, won when Marie Antoinette with the Rose Bertin began promoting its "ecological" style inspired by the life of the country, of course, the concept of aristocracy style was completely in isolation from reality. Was associated with the same ease and pleasure in nature than the real tough everyday life associated with the village. The leading position of every aristocrat was a chemise dress and a straw hat with a large brim, adoptive ribbons, flowers and feathers. 

Nazwa bergere, być może wzięła się od nazwiska Madame Bergeret która jako jedna z pierwszych ukazana została na obrazie F. Bouchera z kapeluszem pasterskim z 1766 roku. Ów kapelusz charakteryzuje się dużym rondem (chroni przed słońcem podczas prac w polu czy na świeżym powietrzu) oraz małą główką "koroną", czasami wydaje się wręcz bardzo płaska. Mała korona była po prostu wygodna w noszeniu niż wysoki kapelusz. Autorzy The dictionnary of fashion history Cumming, Valerie; Cunnington, C.W.; Cunnington, P.E bergere nazywają także kapeluszem mleczarki (milkmaid hat) i być może tam należy szukać genezy tego kapelusza. 

Name bergere, perhaps taken from the name of Madame Bergeret which was one of the first has been depicted in the image of F. Boucher's pastoral hat from 1766. That hat has a large brim (protects against the sun when working in the fields or in the open air) and a small head "crown", it sometimes seems very flat indeed. Small crown was just comfortable to wear than the high hat. The authors of The dictionnary of fashion history Cumming, Valerie, Cunnington, CW, Cunnington, PE bergere also called hat milkmaid, and perhaps there should look for the origin of the hat. 
Kapelusz od spodu jest podszyty białym muślinem, na wierzchu jest dekorowany zwykłą wstążką satynową w kolorze błękitnym oraz kokardkami i dodatkowo aby kolory uzupełniały się harmonijnie dodałam kwiatki z materiału tego samego z którego zostało zrobione podszycie. 

Hat from the bottom is lined with white muslin on top is decorated with a simple satin ribbon in the color blue and bows and also the colors complement each other harmoniously I added flowers from the same material from which it was taken the linning.
 
Niestety uboga jest ikonografia jeśli chodzi o Polskę, jak zwykle pomocny okazuje się Chodowiecki z takim klimatycznym obrazkiem: 
 Unfortunately, it is poor in terms of iconography Poland, as usual, turns out to be helpful Chodowiecki with the pretty picture:

D.Chodowiecki, Portrait of a Lady Sewing, 1770(?)
 Z pewnością polskie arystokratki także ubierały się w stylu pasterskim jak Izabela Lubomirska, która została przedstawiona w sukni chemise, dekorowana błękitną wstążką ( był to ulubiony kolor księżnej i nazywano ją "błękitną księżną"). W książce O Modach i strojach Pani M. Możdzyńskiej - Nawotka na stronie 146 przedstawiona została Izabela Czartoryska w stroju ogrodniczki do opery La Colonna z 1778 roku. Księżna nosi tam także mały kapelusik pasterski ozdobiony wstążkami. Izabela była zresztą prekursorką ogrodnictwa w Polsce więc z pewnością sielankowy, pasterski styl ubierania się nie był jej obcy. Należy tutaj także wymienić Louise von Krockow, która także preferowała pasterski i ogrodniczy styl w swojej posiadłości w Krokowej na Pomorzu.

In Polish book The fashions and costumes Mrs. M. Możdzyńskiej - Nawotka ,on the page 146 presents the Isabella Czartoryska dressed as gardener to the opera La Colonna in 1778. The princess wears a hat was also a small pastoral decorated with ribbons. Isabella was indeed a precursor of horticulture in Poland, so it certainly idyllic, pastoral style of dress was not her strange.
It should be also mentioned Louise von Krockow, which also determined the pastoral and horticultural style in his mansion in Krokowej in Pomerania.

Certainly, Polish aristocrat also wore a pastoral style as Isabella Lubomirska, which was presented in the chemise dress, decorated with a blue ribbon (it was the favorite color of the Duchess and called it the "Blue Princess").

Vigee- Lebrun, Izabela Czartoryska Lubomirska, 1782A tak wygłada kapelusz w całości do stroju:

My bergere with jacket and petticoat and a small pincushion chateleine

Do kompletu zrobiłam także chatelaine z nożyczkami i igielnikiem ale o tym następnym razem.

Wspomnienie o Barbarze Sparti (1932 - 2013). Memory of Barbara Sparti (1932 - 2013).

Dzisiejszy post jest inny niż zazwyczaj piszę. Tym razem jest to wspomnienie o osobie, która dla mnie miała i nadal ma duże znaczenie.
Today's post is different than I usually write. This time it is the memory of a person who for me was and still is of great importance.

Z Barbarą Sparti w Krakowie, 2006

17 czerwca  2013 odeszła nauczycielka tańców dawnych Barbara Sparti. Miała duży wpływ na moją naukę tańców. Po raz pierwszy spotkałam Barbarę w Krakowie na warsztatach tańców XVI - wiecznych tańców włoskich w 2006 roku. Od tamtej pory ciągle starałam się kształcić pod jej kierunkiem. Spotkałam ją w czasie kiedy musiałam odejść z zespołu, który tworzyłam w Gdańsku i byłam w nim prawie 6 lat. Czas ten wspominam źle i myślałam wtedy o definitywnym końcu z tańcem dawnym. Praca z Barbarą podczas co rocznych warsztatów spowodowała zmianę ale do tej pory nie założyłam żadnego zespołu, pracuję na własny rachunek, prowadząc prace badawcze związane z historią tańca w mieście w którym mieszkam.

June 17, 2013 died the former dance teacher Barbara Sparti. She had a big impact on my teaching dances. I first met Barbara in Krakow dance workshops sixteenth - century Italian dances in 2006. Since then he has always tried to educate under guidance. I met her at a time when I had to leave my dance group, which formed in Gdansk, and I was there almost six years. This time I remember thinking at the time wrong and end up with a final dance of the former. Work with Barbara during which the annual workshop resulted in a change but have not wore any team, working on their own account, conducting research on the history of dance in the city in which I live.

Dla mnie była wybitną osobą, tancerką, choreografem wreszcie naukowcem - praktykiem i doskonałym pedagogiem. Pod koniec lat 60 tych XX wieku założyła pierwszy zespół tańca dawnego, historycznego "Gruppo di Danza Rinascimentale". Razem z zespołem popularyzowała sztukę tańca, znana także jako wyjątkowy pedagog, który łączy pracę badawczą z praktyką. Na jej lekcjach można było się dowiedzieć nie tylko jak tańczyć dany krok ale także jego genezę. Barbara była też autorką niezliczonych artykułów i prac naukowych w tym także kilku książek wśród których dla mnie najważniejszą pozycją jest tłumaczenie traktatu Gugielmo Ebreo of Pesaro  De pratica seu arte tripudii

For me it was an outstanding person, dancer, choreographer, finally, a scientist - practitioner and an excellent teacher. At the end of the 60s of the twentieth century established the first dance team of the former, the historical "Gruppo di Danza Rinascimentale". Together with a team popularized the art of dance, also known as an exceptional educator who combines a research and practice. In her class could learn not only how to dance the step but also its genesis. Barbara was also the author of numerous articles and scientific papers including several books among which for me the most important item is the translation of the Treaty Gugielmo Ebreo of Pesaro De pratica seu art tripudii.

Ostatni raz spotkałam ją podczas Rothenfelts Dance Symposium w 2012 roku w Niemczech, prowadziła tam wykład o Pawanie i jej "wędrówce po Europie". 

The last time I met her when Rothenfelts Dance Symposium in 2012 in Germany, conducted a lecture about history a Pawane trough the Europe.

Więcej o Barbarze Sparti można przeczytać tu i tu
More about Barbara Sparti here and here

Rothenfelts Dance Symposium 2012
Barbaro, będzie mi Ciebie brakować ...

Koszula do brunszwiku. Shirt habit.

Wczoraj skończyłam szyć koszulę. Po wielu dylematach w końcu mogę  ją już nosić chociaż pewnie to trochę jeszcze potrwa bo  w tej chwili zaczynam szyć kamizelkę i tu problemem będą odpowiednie guziki. Ale dziś trochę informacji o damskich koszulach do amazonki, brunszwiku czy riding habit

Yesterday I finished sewing a shirt. After many dilemmas in the end I have to wear it, although it probably will take a little bit more because at the moment I start to sew a vest with it the problem is the appropriate buttons. But today some information about women's shirts for brunswick and riding habit.

Niestety ikonografia polska jest dość uboga jeśli chodzi o tego typu stroje. Znalazłam tylko dwa obrazy na których zostały przedstawione kobiety z magnaterii w strojach typu riding habit. Problemem jest też polskie nazewnictwo tego typu ubiorów, czy rzeczywiście były nazywane amazonkami? Istotnym składnikiem tego ubioru była koszula, która wzorowała się na męskim kroju, wyróżniało ją skrócone plecy sięgające zazwyczaj do talii i wiązana tasiemką z przodu. Na obrazach tego nie widać, także pomocne są po prostu zachowane koszule. 

Unfortunately, Poland iconography is  poor when it comes to this type of clothing. I found only two images which are presented Polish women with nobility in a riding habit costume. Another problem is the Polish names this type of clothing. An important component of this garment was a shirt that was inspired by the masculine cut, stood her back reaching usually shortened to the waist and tied a ribbon on the front. The paintings do not see the help are simply preserved shirts.
 
Portret Anny Orzelskiej ukazuje ją w stroju riding habit z widoczną koszulą.
 Portrait of Anna Orzelska shows her dressed as a riding habit with a visible shirt. 

Louis de Silvestre, Anna Orzelska, 1730, MNW, źródło/source konkurs wilanowski


Maria Zofia Czartoryska. ok. circa 1720, Museum Palace Wilanów, żródło/ source M.Z. Czartoryska
Z kolei Maria Zofia Czartoryska z Sieniawskich przedstawiona została w bardziej eleganckim i wyrafinowanym ubiorze. Widoczna koszula wystaje spod kamizelki z dużą i obfitą falbaną. Prawdopodobnie także rękawy są od łokcia do nadgarstka zdejmowane tak jak w przypadku brunszwiku.Wskazują na to wykończenia przy łokciach

The Maria Sophia Czartoryska Sieniawska presented in a more elegant and sophisticated dress. Visible shirt sticking out from under the vest with a large and abundant frill. Probably the sleeves are removable elbow to the wrist, as in the case of Braunschweig.

Warto tutaj wspomnieć także o zachowanej koszuli, która była własnością króla Stanisława Poniatowskiego. 
It is worth mentioning also retained shirt, which was owned by Polish king Stanislaus Poniatowski.

Moja koszula jest uszyta z bawełnianych resztek, nie przepadam za lnianymi koszulami które są wysoko zabudowane. W całości szyta ręcznie. Wykrój pochodzi z książki Lindy Baumgatren "Costume close - up" oraz z tej strony opisujący damskie koszule.  Do koszuli uszyłam także krawat. 

My shirt is made ​​from cotton scraps I do not like linen shirts that are highly built. Entirely hand sewn. Pattern from the book Linda Baumgatren "Costume close - up" and from this site that describes women's shirts.As an accesoire I made neck cloth.Przód, front
Tył, backZ krawatem, with neck cloth


przód falbana, neck ruffles
mankiety, sleeve ruflles

Tył kamizelki, back waistcoat

Teraz zaczynam szycie kamizelki, tył prawie zrobiony, czekam na materiał który zamówiłam na podszewkę do kaptura. Kaptur zostanie przyszyty do kamizelki. W międzyczasie wyhaftowałam sobie nową poduszkę do igieł. Wzór na nią wzięłam z czasopisma niemieckiego Victoria z roku 1866 nr.13. Haftowałam raczej dla samej ciekawości wzoru niż dla potrzeby posiadania nowej poduszki ale myślę, że wzór jest ciekawy i nadaje się np na prezent walentynkowy. 


Victoria, 1866,nr.13, żródło/source

Now I start sewing vests, back almost done, waiting for material that ordered the lining of the hood. Hood is sewn to the vest.  
In the meantime I made the new embroidered pincushion . The pattern for it is from the German magazine Victoria No.13 of 1866. Embroidering for curiosity rather than a model for the need for a new pincushion but I think the design is interesting  for example as Valentine's gift. 

Koszula i kamizelka do brunszwiku. Riding habit shirt and waistcoat.

Ostatnio długo nie wspominałam o brunszwiku, który szyję. Niestety zatrzymałam się na etapie szycia koszuli do niego a łatwo nie było. W końcu po wielu próbach i błędach (szyciu i pruciu) coś stworzyłam ale koszula nie jest jeszcze wykończona. Wkrótce pojawi się post o tego typie koszulach dla Pań i czy w ogóle były noszone w Polsce.
Uczestnicząc w kilku imprezach związanych z modą i historią ubioru, myślę nad kilkoma tematami poświęconymi polskiej kostiumologii oraz ciekawych książkach z nią związanych.

Now I decided to sewing shirt  and waistcoat for my brunswick. Finally, after my experiment pattern and some fault  I try to create a shirt but  is not yet finished. Soon there will be a post about this type of shirts for women, or even if they were worn in Poland.
shirt for brunswick, not finished


pattern for waistcoat

 
By participating in several events related to the history of fashion and dress, I think on some topics that Polish of costumes and interesting books with it.

Helena Modrzejewska i jej kreacje, Helena Modjeska and her creations

Ostatnio wiele się wydarzyło w świecie mody i historii ubioru. Od lat kilku mam przyjemność obserwować ciekawy konkurs dla młodych projektantów związany z interpretacją dawnej mody, które organizuje Muzeum Pałac w Wilanowie. Efektem końcowym jest wystawa prac nagrodzonych uczestników. Jest to druga edycja tego konkursu i bardzo udana od poprzedniej. Tematem jak rozumiem była moda z drugiej połowy XIX wieku oraz postać Heleny Modrzejewskiej, jednej z najbardziej znanych polskich aktorek, która sławę zdobyła także w Ameryce. 


 For years, I am pleased to observe some interesting competition for young designers to the interpretation of the old fashion, which organizes the Wilanów Palace Museum. The end result is the exhibition of the winning participants. This is the second edition of the competition and very successful than the previous one. The theme of fashion as I understand it was the second half of the nineteenth century and the figure of Helena Modjeska, one of the most famous Polish actress who also won fame in America.


 
A teraz kilka słów o wrażeniach z gali i wystawy. 
Gala niestety dla mnie była za długa, bardziej interesowało mnie słowo od samych uczestników konkursu, jak pracowali i co ich inspirowało do tej pracy niż słowa wstępne różnych osób, która tak naprawdę albo się powtarzały, mówiąc o ubiorach tego okresu czy wspominając kim była Modrzejewska. Nie przypadł mi także do gustu film, który (o czym on był?) miał niby ukazywać związki między projektantem a aktorką, która  na filmie raczej wykonywała miny i pozy naśladujące Modrzejewską(?) oraz krawiec - projektant miotający się w myślach nad tym jak uszyć kreację. 


Za to sama wystawa strojów już mnie zachwyciła. Podzielona na dwie kategorie, takie jakie miały miejsce także w konkursie na "Inspiracje" i Rekonstrukcje". Mnie oczywiście zachwyciła kategoria rekonstrukcyjna. I tutaj jest wiele do oglądania, od gorsetów do bielizny, halek a nawet uszytych krynolin i tiurniur. Najlepsze moim zdaniem stroje - mnie zauroczyły dwa, które zdobyły miejsca I i III. Kreacja która zdobyła palmę pierwszeństwa, była dopracowaną interpretacją kostiumu aktorki do roli Kamelii w Damie Kameliowej. Uszyta w pieknej tonacji beżowo- szarej z dodatkami w formie ręcznie robionych dekoracji pasmanteryjnej 
oraz delikatnego haftu, który autorka projektu sama wykonywała. Sama suknia to późne lata 90 XIX wieku. And now a few words about my impressions of the gala and the exhibition.
 The exhibition itself costumes have amazed me. Divided into two categories, such as what took place in the contest for "Inspiration" and Reconstructions. "Obviously delighted me reconstructive category. And there is much to see, from corsets to underwear, petticoats and even sewn crinoline and bustle.'s Best outfits in my opinion - captivated me two that have won places I and III. Creation which won the pole position was refined interpretation of the suit actress for the role of the Lady of the Camellias . Made in the beautiful tones of beige and gray inclusions in the form of hand-made decoration haberdashery and delicate embroidery, which the author herself has a project. Dress itself is late 90s nineteenth century.

 

Druga suknia zdobyła III miejsce i nawiązuje do kostiumu do roli Dalili. Suknia uszyta z szantungu ( niestety, nie używano tego typu materiału na suknie, gdyż był po prostu za delikatny) pięknie połączony z kolorami różu i zieleni. Na uwagę zasługują pracowicie wykonane detale jak ułożenie wstążek oraz ich wycinanie. Całości stroju dopełnia bielizna. 
Co do kategorii inspiracje, szczerze mówiąc nie zachwycił mnie żaden strój, jeden z nich zresztą skojarzył mi się z kreacjami Elsy Schiaparelli niż ze strojami noszonymi przez Modrzejewską. The second dress she won third place and refers to the costume for the role of Delilah. Dress made ​​from Shantung (unfortunately, not the type of material used for dress, because it was just too soft) combined beautifully with the colors pink and green. Noteworthy are painstakingly crafted details like arrangement of ribbons and their cut. The whole outfit is completed underwear.

As for the category of inspiration, frankly did not impress me any outfit, one of them, moreover, reminded me of Elsa Schiaparelli creations than the clothes worn by Modjeska.
Na zakończenie muszę wspomnieć o osobie, która dla mnie jest ekspertem w dziedzinie zarówno krawiectwa jak i wiedzy o XIX modzie a jest nią Katarzyna Janiszewska. Prowadziła warsztaty i dzieliła się swoim doświadczeniem a także pokazała też swoje stroje. 

In conclusion, I must mention the person who for me is an expert in both tailoring and knowledge of the nineteenth fashion and that is Catherine Janiszewska. She conducted workshops and shared their experience and also showed their outfits.
 
Na zakończenie wspomnę, że muzeum wydało piękny katalog, który bardzo polecam dla każdego kto interesuje się modą.

 In conclusion, remember that the museum issued a beautiful catalog, which I highly recommend to anyone who is interested in fashion.  If you are interested in this exhibition, it will have also a place in the USA in California in November in 2013

P.S. Zapomniałam dodać, że za całym pomysłem konkursu i jego realizacją stoi niezwykła osoba pani Marii Zielińskiej, której z tego miejsca przesyłam gorące podziękowania za ideę, realizację i za zaproszenie na galę.

P. S. I forgot to add that for the entire idea of ​​the competition and its realization is an extraordinary person of Maria Zielinska, which in this place I send warm thanks for the idea, realization, and for the invitation to the gala.

Wystawa pokonkursowa Helena Modrzejewska - ikona stylu
Czas trwania: 29 maja – 1 września 2013
Miejsce:  Pałac Muzeum w Wilanowie – Galeria Portretu XIX w.
Kraków; Muzeum Teatru Starego 
Czas; Październik 2013 
USA; San Juan Capistrano Historical Society, California 
in November 2013