Regencja, Indie i porywy serca. Love affairs in Regency India.Niestety doktorat nie pozwala mi na razie na szycie - chociaż szyje tylko, że w bardzo powolnym tempie co nie przekłada się jeszcze na efekty. Projekt mufki nawet nie zaczęłam ale nie porzucam go i pewnie dokończę jak tylko znajdę więcej czasu. Tym bardziej, że szykuje mi się pewien artykuł oraz ponowne wznowienie książki o Jedwabiu nad którą pracuję razem z moim tatą. 

 Unfortunately doctorate does not allow me yet to sewing - although necks just that in a very slow pace which is not yet reflected in the results. The project muffs not even started but not abandoning him, and probably finish it as soon as I find more time
Tym razem post będzie o pewnej książce, która pochłania mnie w wolnym czasie. Jako, że jestem zainteresowana w tematyce Orientu przeszukując informacje o działalności GeorgaChinneryego w Indiach i w Chinach natrafiłam na książkę White Mughals Williama Darlymple’a.  
Tytuł książki nawiązuje do dynastii Wielkich Mogołów, którzy rządzili Indiami do 1857 roku, biali Mogołowie odnosi się po prostu do Anglików, którzy przyjęli tamtejszy styl życia i zwyczaje.  

The British Residency at Hyderabad, engraving by William Miller, 1833, know as Koti Redidence built by James Achilles Kirkpatrick


This time the post will be about a book that absorbs me in my spare time. As I'm interested in the subject of the Orient searching information about the activities of  GeorgeChinnery in India and China, I came across a book White Mughals by William Darlymple'a.  
Głównym wątkiem tej książki jest nieszczęśliwa miłość dwóch bohaterów Khair-un-Nissa Begum i Jamesa Achillesa Kirkpatricka. Kirkpatrick był urzędnikiem – rezydentem Kompanii Wschodnioindyjskiej w Hajderabadzie w Indiach i zakochał się w córce premiera na dworze na królewskim w tymże mieście. Khair-un-Nissa Begum, była z kolei córką premiera na dworze  i jedną z najpiękniejszych kobiet tamtego świata. Zachował się jedyny portret Chinneyrego przedstawiającą Kahir już jako żonę Kirkpatricka z 1805 roku. Z tego związku urodziło się dwoje dzieci syna - Mir Ghulam Ali Sahib Allum, znany jako William George Kirkpatrick oraz córkę - Noor-un-Nissa Sahib Begum, znana później jako Katherine Aurora Kirkpatrick w rodzinie nazywana Kitty. 

The main theme of this book is the unrequited love of two characters Khair-un-Nissa Begum and James Achilles Kirkpatrick. Kirkpatrick was a resident of the East India Company in Hyderabad in India and fell in love with the daughter of the Prime Minister at the court at the royal in that city. Khair-un-Nissa Begum, was in turn the daughter of the Prime Minister at the court and one of the most beautiful women in the these world. Preserved only one portrait Chinnery showing Kahira already as a wife Kirkpatrick in 1805. They had two children born in Hyderabad, a son - Mir Ghulam Ali Sahib Allum, known as William George Kirkpatrick and daughter - Noor-un-Nissa Begum Sahib, later known as Katherine Kirkpatrick Aurora, family called Kitty.

G. Chinnery, Kahir-un-Nissa Begum i jej mąż James Achilles Kirkpatrick, 1805

Wszystko toczyło się w miarę do czasu kiedy do Hajderabadu przybywa Lord Richard Wellesley, który dymisjonuje Kirkpatricka, gdyż  Imperium Brytyjskie nie akceptowało bliskich związków brytyjsko – hinduskich i mieszania się obydwu kultur, wezwany został więc na rozmowę do Kalkuty gdzie niespodziewanie Kirkpatrick zmarł w 1805 roku. Od tego momentu wszystko się zmienia, opiekę nad jego żoną Kahir przejął Henry Russel, były już asystent jej męża. Niestety dzieci zostały rozdzielone od matki i wysłane do Anglii na wychowanie do dziadka - Jamesa Kirkpatricka. Tam się wychowały i nigdy już nie zobaczyły swojej matki. Kahir w końcu wróciła do Hajderabadu i tam zmarła w osamotnieniu w 1813 roku. 

 Everything went as far as to the time when the Lord Richard Wellesley, come to Hyderabad who dismisses Kirkpatrick, as the British Empire did not accept a close relationship Anglo - Indian and mixing of the two cultures was therefore summoned for an interview to Calcutta where he unexpectedly Kirkpatrick died in 1805. From that moment everything changes, caring for his wife Kahira took Henry Russell, was already an assistant to her husband. Unfortunately, the children were separated from their mothers and sent to England for education to his grandfather - James Kirkpatrick. There is brought up and never saw his mother. Kahira finally returned to Hyderabad and died there in 1813.


G.Chinnery, Kitty and William, children of Kahir and James Kirkpatrick

Jej syn nazywał się już William, ożenił się i miał troje dzieci, zmarł w 1828 roku. Z kolei Kitty, wyszła za mąż i miała siedmioro dzieci, zmarła w 1889 roku. Kitty odziedziczyła po matce orientalną urodę, była muzą pisarza Thomasa Carlyle. Po 36 latach życia w wiktoriańskiej Anglii, Kitty odnalazła kontakt ze swoją babcią, z którą regularnie korespondowała przez sześć lat. 

Her son's name was already William, married and had three children, died in 1828. In turn, Kitty, was married and had seven children, died in 1889. Kitty inherited from her mother oriental beauty, she was the muse of writer Thomas Carlyle. After 36 years of living in Victorian England, Kitty found the contact with his grandmother, with whom regularly corresponded for six years.

Kitty Kirkpatrick, about 1820? Im not sure that is G.Chinnery miniature

Oprócz tego wątku mamy też wiele innych poruszanych problemów zarówno kulturowych, przenikania się tych dwóch kultur, związków małżeńskich, polityki, a także mody bowiem jest to czas kiedy modne się stają indyjskie muśliny i bawełny oraz kaszmirowe szale. Autor doskonale zakreślił realia regencyjnej Anglii oraz podejścia Anglików do życia w koloniach brytyjskich, którzy uważali siebie za wyższych i lepszych od rdzennych mieszkańców kolonii. 

G.Chinnery, showing Major-General the Hon. Arthur Wellesley (the future Duke of Wellington) being received in durbar at the Chepauk Palace, Madras, 1805

  In addition to this thread we have a lot of other issues under both cultural interpenetration of these two cultures, marriage, politics, and fashion because this is the time when they become fashionable Indian muslins and cotton and cashmere scarves. Author perfectly circled the realities of regency England and the English approach to life in the British colonies who considered themselves higher and better than the indigenous inhabitants of the colony.

Muslin for dresses. An embroidered material called "Chikan."

Książkę czyta się szybko (jak na mój angielski), autor prosto i rzeczowo wyjaśnia historię obu rodów, jest ilustrowana zdjęciami. Dodatkowo autor oparł historię na dokumentach źródłowych, odnalazł zaginione listy i dokumenty o tej zapomnianej historii miłosnej. Ta książka to  także świetny materiał na film historyczny. 


Shawl patterns. Figured silk cloth called 'Ubra' or 'Shalwal

The book reads quickly (as I can read with my English), the author simply and rationally explains the history of the two families, is illustrated with photographs. In addition, the author of the story based on source documents, found the lost letters and documents about the forgotten love story. This book is also a great material for a historical film.

4 komentarze:

Porcelana pisze...

Rzeczywiście, film na podstawie tej historii byłby cudowny! Nic, tylko napisać scenariusz :)

Magdalena Bioggraff pisze...

Co za historia! Rzeczywiście, filmowa!
Gdy pojawi się wznowienie książki "Jedwab. Szlakami dżonek i karawan", chętnie kupię i przeczytam! Szukałam kiedyś w internetowych księgarniach, ale nie było.

atelierpolonaise pisze...

Porcelano tak, szkoda, że jeszcze nie jest wydana po polsku.

atelierpolonaise pisze...

Magdaleno, jest na alegro właśnie patrzyłam. Nie mogę tu wkleic linka bo jest za duzy. Oczywiście będę infomowac o wznowieniu ksiązki, planuje sie na pocz. 2015 roku.