Galanteryjne hieroglify czyli sekretarz miłosny. Emilie Berrin i jej projekty z pocz. XIX wieku/ Galante Hieroglyphen - Emilie Berrin as mystery designer an early 1800.E, Berrin, NeueMuster zum Sticken und Weben, oder, Versuch Mahlerei mit Strickkunst, 1800,


W czasie pracy nad haftem do spódnicy z końca XVIII wieku natknęłam się na książki – wzorniki dla haftów i szydełkowania, autorką tych prac lub też współautorką była Emilie Berrin o której nic mi nie wiadomo więcej niż tyle ile sama mogę się domyślać. Prawdopodobnie Francuzka i malarka a znana była na początku XIX wieku jako właśnie autorka i projektantka - jeszcze w 1822 roku wydała książkę o wyplataniu biżuterii z włosów!

While working on embroidery to skirt the late eighteenth century, I came across a book - drawings for embroidery and crocheting, author of these work or co-author was Emilie Berrin about which I know nothing more than as much as she can guess. Probably Frenchwoman and painter and was known in the early nineteenth century as precisely author and designer. 

E.Berrin, J, Savin, NeueMuster zum Sticken und Weben, oder, Versuch Mahlerei mit Strickkunst, 1800


Jej prace musiały być bardzo popularne w końcu lat 90 tych XVIII wieku i na początku XIX, gdyż książki wydawała sama jak i wspólnie z innymi autorami a niektóre z nich były także przedrukowywane na inne języki.* W jednej z książek podano informację, że dostępna jest także w Moskwie w księgarni Courtenera. Swoje prace wydawała chyba w niemieckim wydawnictwie w Lipsku. Jeszcze w 1822 roku wydała książkę o wyplataniu biżuterii z włosów!
Her work had to be very popular in the late 90s eighteenth century and early nineteenth centuries, since the book appeared alone or jointly with other authors and some of them were also reprinted in other languages. In one of the books given information that is also available at the Courtener bookstore in Moscow. Her work seemed to think the German publishing house in Leipzig.
Even in 1822 she published a book about weaving hair jewelry!

Była autorką wielu ciekawych publikacji wszystkie dotyczyły projektowania i zawierały wzory i rysunki z różnych dziedzin związanych z robótkami:

Do pierwszej grupy zaliczyłabym wzorniki hafciarskie, do drugiej wzorniki do robótek szydełkowych a do trzeciej wzorniki i rysunki do rysowania na porcelanie, przeznaczone do haftów i malowania na tkaninie.
She was the author of many interesting publications, which can be divided into 4 types of empire crafting because of the type contained in the books of works. All relate to design and include drawings, models, templates:
The first group to count among embroidery drawings, the second drawings for knitting and crochet, the third drawings rebus for porcelain, for embroidery and painting on fabric: 

Hafty i szydełko. Embroideries and crochet works:

E.Berrin, J, Savin, NeueMuster zum Sticken und Weben, oder, Versuch Mahlerei mit Strickkunst, 1800
Neue Muster zum Sticken und Weben, oder, Versuch Mahlerei mit Strickkunst …,  wydana we współpracy z Jacquet Savinem, 1800

E. Berrin, Essai d'application de la peinture à l'artde tricoter : ou, recueil de patrons à tricotage ..., 1800
Wzorniki robótek szydełkowych, nadają się także do haftów krzyżykowych:
Essai d'application de la peinture à l'art de tricoter : ou, recueil de patrons à tricotage ... część 1 i 2, podtytuł mówi o wzorach przeznaczonych na rękawiczki, boneciki dla dzieci, wszelkiego rodzaju wykończenia na kamizelki, wykończenia torebek – pamiątek, okładki, obrusów, osłon na krzesła, wzory podwiązek, torebek, pudełek na tabakę, wzory alfabetów ( angielski i francuski), wzory ekranów kominkowych, wydany w Lipsku 1800 w języku francuskim.

E. Berrin, Essai d'application de la peinture à l'art de tricoter 1: ou, recueil de patrons à tricotage ..., 1800, wzory dla podwiązek, designs for garthers

Left: knitting reticule Mary Alsopp from Winthertur Museum collection, Right: E. Berrin, Essai d'application de la peinture à l'artde tricoter2..., 1800

Rebus:

Pod koniec XVIII wieku wzrosło zainteresowanie rebusami. Były one popularne jako hafty i jako rysunki na porcelanie, stosowano je najczęściej w listach i to w listach miłosnych bo zawierały tajemnicę, można było zakodować tajemną miłosną sprawę. Używano ich też na guzikach i czasami na wachlarzach. Tak też nazywa się kilka książek – wzorników gdzie Emilie Berrin współpracowała razem z inżynierem Borreur. Książki te naprowadziły mnie z kolei na rozszyfrowanie dziwnych dużych liter i symboli znajdujących się na damskich torebkach na planszach Costume Parisien:

At the end of the eighteenth century a growing interest a rebus (rebusomania). They were popular as embroidery and the drawings on porcelain, used it frequently in his letters and in love letters because they contained secret, you could encode a secret love case. So also called several books - drawings of Emilie Berrin worked together with engineer Borreur.
These books me turn to decipher the strange large letters and symbols on bags women on the boards Costume Parisien:

Sac a ouvrage au rebus, Costume Parisienne, early 19th century
Modelki zatem mają torebki rebusowe, wyhaftowanymi literami, i symbolami w podobnych konfiguracjach jakie widać na szkicach w książkach Berrin. Książki o rebusach wydane zostały także w Lipsku w 1800 roku: Galante Hieroglyphen mitGuirlanden, Festons, Blumen und andern Verzierungen, die zur Stickerei wie auchzur Porzelainmahlerei dienen, um seinen Freunden seine Emfindungen, Wünsche undLiebe, durch Figuren zu erklären ; Mit 12 illuminierten Kupfern und mitDeutscher und Französischer Erklärung : ein Secretair der Liebe. 

The models therefore have rebuses bags, embroidered letters, and symbols similar configurations which can be seen in the diagrams in books Berrin. Books have also been published in Leipzig in 1800: GalanteHieroglyphen myth Guirlanden, Festons, Blumen und andern Verzierungen, die zurStickerei auch zur know Porzelainmahlerei dienen, um seinen Freunden seineEmfindungen, Wünsche und Liebe durch zu Figuren erklären; Myth 12 illuminiertenKupfern und mit Deutscher und Französischer Erklärung: ein SECRETAIRE derLiebe. Sac ouvrage from Costume Parisien, 1800, rebus from book E. Berrin, 1800, porcelain button with rebus, late 18th century

Postcard of Cup and Saucer with Rebus, Sévres, 1788, Soft-paste porcelain, ©Hillwood Museum

Christies, Sevres porcelain with rebus, 1787
Talerze z rebusami, plates with rebus, 1800 - 1825, Ebay
Książkę wydano w dwóch częściach w dwóch językach francuskim i niemieckim. Czym były owe hieroglify i jakie miały znaczenie dla ówczesnych czytelników? Oddajmy głos samej Emilie Berrin:
Hieroglify (galanteryjne?) stały się bardzo modne, można je zobaczyć na francuskiej porcelanie; na haftach lub malowane  damskich torebkach do robótek, na wstążkach i podwiązkach, na okładkach, na wachlarzach i toaletkach.
The book was published in two parts in two languages, French and German. What were these hieroglyphs, and what had significance for contemporary readers? Let us voice the same Emilie Berrin:
Hieroglyphes Galantes sont devenus tres mode, on en voit beaucoup sur les porcelaines des France; on en brode et on en peint sur les Sacs a ouvrage des dames, sur les rubans et les jarretieres, sur les etuis, les Eventails et les boëtes de toilette.

wzory rebusów dla podwiązek, garthers with rebus, E. Berrin, Hieroglyphes Galantes, 1800
wzór na talerzyk porcelanowy, pattern for porcelain, E. Berrin, Hieroglyphes Galantes, 1800

Książka Emilie Berrin o rebusach znajduje się także w kolekcji biblioteki Senate House Library uniwersytetu londyńskiego, gdzie badacze piszą, że rysunki rebusów wycinało się i wklejało do zeszytów czy na listy (akurat to mnie nie przekonuje). W listach rebusy były zazwyczaj rysowane a książka jest typowym wzornikiem do kopiowania. 

The book Emilie Berrin is also in library collections Senate House Library, University of London, where researchers write that the drawings rebuses cut and insert into notebooks or on the list (it just does not convince me). The letters were usually drawn puzzles and the book is a typical template to copy. 

Biżuteria z włosów, Hair jewellery:

Ostatnia książka Berrin o jakie mi wiadomo wydana została w 1822 także w Lipsku i dotyczy wyplatania biżuterii z włosów: 
Gründliche Anweisung für Frauen, auf alle mögliche Art Haargeflechte nach der jetzigen Mode zu fertigen.
Gruntowne instrukcje dla kobiet do wykonania wszystkich możliwych rodzajów plecionki włosów według aktualnej mody jak elastyczne paski, bransoletki, naszyjniki, pierścionki, itp
 
The last book Berrin about what I know was published in 1822 also in Leipzig and concerns plaiting hair jewelry:
Gründliche Anweisung für Frauen, auf alle mögliche Art Haargeflechte nach der jetzigen Mode zu fertigen.

E.Berrin, Gründliche Anweisung für Frauen.., 1800

E. Berrin, Gründliche Anweisung für Frauen.., 1800

Książka zawiera instrukcje i ilustracje jak należy przeplatać pasma włosów. Ciekawą ilustracja jest ilustracja na początku książeczki. Przedstawia trzy kobiece postacie w pokoju zajęte robótką - można się domyślać iż uczą się robić biżuterię. W środku zapewne stroi nauczycielka być może przedstawia są autorkę i uczy siedzącą uczennicę co ma wykonywać na poduszce. Wygląda zresztą jakby wykonywała koronkę. Postać po lewej stronie z kolei stoi przy stoliku z lampą - nad abażurem pewnie dla wygody rozłożyła pasma obciążone klockami. Kobieta po prawej stoi nad paleniskiem? być może jest to któryś etapów przygotowywania tej biżuterii.

 The book provides instructions and illustrations on how to interwoven strands of hair. An interesting illustration is an illustration at the beginning of the book. It shows three female characters in the room occupied - you can guess that learn to make jewelry. In the midst of probably the tunes teacher may present they are the author and teaches student sitting which is pleating on a pillow. It looks as produce of lace. The figure on the left, in turn, stands at a table with a lamp - the lampshade probably spread for the convenience of bandwidth loaded blocks. The woman on the right standing near on hearth (?) perhaps this is some steps in the preparation of this jewelry


Włosy już w XVIII wieku pojawiały się jako element pamiątki (memento mori) w biżuterii zwłaszcza kojarzone są z miniaturami. Wzrost zainteresowaniem tego typu biżuterią nastąpił w XIX wieku w latach 1830 - 1800:
 
Cynthia Amnéus w "The Art of  Hairwork, "zauważa, że miniaturowe portrety" były
często wykonywane na zlecenie aby upamiętnić doniosłe wydarzenia życiowe, takie jak narodziny, zaręczyn, śmierć, lub rozłąkę.(...)
Istotnym elementem sentymentalnej biżuterii zwłosów był jego nośnik ( związek)  poprzez włosy z ukochaną osobą. Kobiety, które podejmowały się  wykonania takiej biżuterii mogły się zwrócić się do instrukcji z czasopism i podręczników. **

Hair already in the eighteenth century appeared as a souvenir (memento mori) in jewelry in particular are associated with miniatures. The increase in interest in this type of jewelry occurred in the nineteenth century, in the years 1830 - 1880:
Cynthia Amnéus, in "The Art of Ornamental Hairwork,” notes that miniature portraits “were often commissioned to commemorate momentous life events such as births, betrothals, deaths, or
other joinings or separations. (...) The essential component of sentimental hairwork was its medium: the hair of the loved one. Women who undertook the arduous, painstaking task of creating their own hairwork could turn to instructions from magazines and manuals. Instructions for making hairwork circulated in the print culture just as motifs and styles of hairwork
did.**

bransoleta z włosów, hair bracelet 1840 - 60, McCord Museum
E.Berrin, Gründliche Anweisung für Frauen..., 1800

* w niektórych publikacjach Emilie Berrin występuje wspólnie z innym nazwiskiem Borreur, być może jest to pseudonim samej Berrin. in some publications Emilie Berrin is joined by another name Borreur, it might be a pseudonym same Berrin. 
** Rachel Harmeyer Obcjetcs of immorality: Hairwork and mourning in Victorian Visual Culture , Art of Death and Dying Symposium, The University of Houston 

3 komentarze:

Kleidung um 1800 pisze...

Wow,another most exciting find! There's a bit of info out on Emilie Berrin. According to the Thesaurus Database and a book about Leipzig publications around 1800 she was of french origin, married to Anton Berrin. She was member of the Art Academy Paris,known as a milliner and writer. In 1798 she moved to Leipzig (source here: https://books.google.de/books?id=66vN-LE-eGAC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=emilie+berrin&source=bl&ots=PNQt0PDvBG&sig=ikR2KLUPgXzoyI2J5mIpTPXegkY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj-n6uI8MbKAhWHGCwKHaw6A2cQ6AEIHzAA#v=onepage&q=emilie%20berrin&f=false And here: https://thesaurus.cerl.org/record/cnp01169283)
I like the find of the rebus best. It would be amazing to do a reticule/bag with such a rebus! Thank you for sharing.
Sabine

atelierpolonaise pisze...

Thank you for interesting information, Sabine!

Anonimowy pisze...

Thank you so much for sharing what you've learned about this very accomplished lady! Thanks especially for all the helpful links to her many books. I will definitely be looking at her patterns for inspiration. ~Lady Smatter