Śladami Luizy - wystawa w Muzeum w Krokowie. Exhibition in palace in Krokowa - Luisa Footsteps


Nareszcie doczekałam się minimalnego wskrzeszenia działalności Luizy von Krockov. W pałacu krokowskim a dokładnie w jego muzeum trwa wystawa Śladami Luizy. 

 Finally I've reached the minimum revive the activities of Louisa von Krockow. The palace  and exactly in his museum exhibition takes the footsteps of Louise.

A. Kaufmann, Portret L. von Krockow, 1793

 Pałac w Krokowej to jeden z najpiękniejszych obecnie zabytków jakie widziałam – pałac jest po prostu śliczny, ma też zachowany klimat epoki. Pięknie odrestaurowane ogrody i fosa są ozdobą tego małego pałacyku Luizy. 

 Krokowa Palace is currently one of the most beautiful sights I've ever seen - the palace is simply beautiful, it also has preserved the atmosphere of the era. Beautifully restored gardens and moat are the pride of this small place of Luisa.
Widok na pałac, view the palace from a gardens
 
Część ogrodu, part of gardens
W samym pałacu mieści się hotel, który mimo współczesnych mebli zachował klimat dawnych czasów. Zachowały się też niektóre zabytki zdobiące niegdyś ten pałac  - przede wszystkim gdański piec kaflowy oraz pokój gdzie można częściowo prześledzić losy właścicieli pałacu. 

In the palace houses the hotel, which despite contemporary (replica) furniture climate has preserved the old days. There are also some monuments adorn this palace once - especially Gdansk tiled stove and a room where you can be partly traced the fate of the palace owners.
Kawiarnia, cafe room
 
Gdański piec kaflowy w kawiarni, an old tiled stove

Portret i fragmenty listu J.G. Fichtego, portrait and excerpt from a letter of J. G Fichte

Dama z XVIII wieku wskazuje kierunek zwiedzania, unknown Lady invites to visit another room

Luiza von KrockowNastępne pokolenia rodziny von Krokow doświadczyły tragedii II wojny światowej; Next generation of the family von steps have experienced the tragedy of World War IIO samej Luizie niestety zachowało się mało zabytków oprócz jej prac literackich i niektórych dokumentów jak chociażby udział w licytacji, kiedy Luiza zastępowała swojego męża. Wystawa o Luizie mieści się w budynku obok pałacu. Tam też odbywał się wernisaż. Na wernisażu zobaczymy przede wszystkim dokumenty świadczące o działalności samej Luizy, jej miniaturowe portrety jeden Angeliki Kaufmann i jeden anonimowy, przedstawiającą Luizę w starszym wieku w wieńcu laurowym. 

About the same Luisa, unfortunately, little monuments have been preserved in addition to her literary works and certain documents as even participated in the bidding, when Luiza substitute for her husband. Exhibition about Luisa is located in a building next to the palace. There he held a vernissage. At the opening we see first of all documentary evidence of the activity itself Luisa, her miniature portraits of one of Angelica Kaufmann, and one anonymous, showing Luiza elderly in a laurel wreath with her first husband.


Widoki pałacu i ogrodu, który tworzyła Luiza i był słynny na całą ówczesną Europę. Znajdziemy także przedruki jej prac literackich – Luiza jest autorką kilku publikacji w tym podręcznika o edukacji dziewcząt, co w pisuje się w ówczesny kanon edukacji oświeceniowej: Padagogishen Ideen (Idee Pedagogiczne) wydane w 1793, Briefe einerVaterlandsfreundinn an ihre Lieblinge (Listy przyjaciółki ojczyzny), 1794, Wohlthätige Vorschläge zur Erzierhung hülfloserMädchens alle Stände (Dobroczynne rady ku wychowaniu bezradnych panien wszelkiego stanu) 1797, Rath und That zu einem gutemWerke: Ein Toilettengeschenk für Damen (Rada i czyn ku dobremu uczynkowi – podarek dla Dam), 1800.

The views of the palace and garden that formed Luiza and was famous throughout the entire Europe at this time. We also find reprints of her literary works - Luiza is the author of several publications including a manual on the education of girls, which then writes the education canon of the Enlightenment: Padagogishen Ideen (Ideas Pedagogical) issued in 1793 einerVaterlandsfreundinn Briefe an ihre Lieblinge (Letters friend homeland) 1794 Wohlthätige Vorschläge zur Erzierhung hülfloserMädchens alle Stände (Charitable council to the education of helpless maidens of any state) 1797 Rath und zu einem That gutemWerke: Ein Toilettengeschenk für Damen (Council and act together for good uczynkowi - a gift for Dam) 1800.

 
Z Luizą związanych było kilka czołowych postaci
końca XVIII wieku związane z kulturą: ilustracje do książek krokowskiej autorki wykonywał sam Daniel Chodowiecki i jego prace także możemy tam zobaczyć w tym portrety jego córki Suzette Henry jak i nauczyciela dzieci Luizy znanego filozofa Johanna Gotlieba Fichtego i Augusta von Lehndorfa, sąsiada i przyjaciela Luizy, właściciela innego znanego majątku, którym zachwycał się Ignacy Krasicki – Sztynortu. W gablotkach można zobaczyć jak wyglądały przedmioty do nauki w tym są też ławki i stoliki do pisania.

With Louise was linked to several leading figures the late eighteenth century related to culture: illustrations for Luisa's books  doing the same author Daniel Chodowiecki and his work there also can be seen in the portraits of his daughter Suzette Henry and Luisa children's teacher well-known philosopher Johann Gotlieb Fichte and August von Lehndorf, a neighbor and friend of Luisa, owner of the other known assets that they admired Ignacy Krasicki - Sztynort (Steinort). In the showcases you can see objects as they looked to science in this are also benches and tables for writing.Ilustracje D. Chodowieckiego do Wohlthätige Vorschläge ..., 1797Drugą część wystawy z kolei stanowią prace i kolekcja Anny Nurzyńskiej, która także wykonała "rekonstrukcję” stroju Luizy z jej drugiego „starszego" portretu. 
The second part of the exhibition, in turn, represent the work and the collection of Anna Nurzyńska, who also performed the "reconstruction" Luisa dress with her other "senior" portrait.Autorka stroju Pani Anna Nurzyńska i kurator wystawy Pani Grażyna Patryn obok suknia Luizy
Tył sukni

Niestety nie rozumiem merytoryczności tej części wystawy. Jak ma się kolekcja fragmentów tkanin do działalności Luizy? Jeśli organizatorom chciało się pokazać jak Luiza się ubierała i jaki był kanon ówczesnej mody można było oprzeć się o Journal des Luxus und der Moden, którego oryginały znajdują się w gdańskiej bibliotece PAN i gdzie doczepione są fragmenty ówczesnych tkanin. 

Unfortunately, I do not understand of this part of the exhibition. How does a collection of pieces of fabric to connect with the activities of Luisa? If the organizers wanted to show how Luiza  dressed and what was canon of contemporary fashion they could lean on the Journal des Luxus und der Moden, whose originals are in the Gdansk Academy of Sciences and a library where fragments are attached contemporary fabrics.

Tkaniny z kolekcji pochodzą z połowy XVIII wieku i raczej nawiązują do patrycjuszowskich wzorców niż do post rewolucyjnego widzenia świata zwłaszcza jeśli bierze się pod uwagę prawa antyzbytkowe, które były powszechnie obowiązujące, nie mówiąc już o modzie pruskiej tego okresu. Nie przemawia do mnie także rekonstrukcja stroju – autorka przedstawiła strój Luizy jako robe a la Turque inaczej nazywaną jako lewitkę.  Jedynymi trafnymi wydają się szkice postaci dzieci Luizy w strojach. 

Textiles from the collection from the mid-eighteenth century and rather refer to the patrician patterns than to post a revolutionary view of the world especially if you take into account the sumtuary rights  that were universally applicable, not to mention the Prussian fashion of the period. It does not appeal to me as reconstruction dress - she presents dress Luisa as robe a la Turque or Levite dress. The only 'relevant form of sketches seem Luisa children in costumes.

Wystawa jest ciekawie zrobiona i zamierzam jeszcze raz się na nią wybrać także dla samego pałacu. Więcej o rodzinie von Krockow przeczytać można tu lub sięgnąć do książki Krzysztofa Wójcickiego Rozmowy z Grafem Alberchtem von Krockow - Serce ponad wszytsko. Tak przy okazji podziwiania ogrodu i robienia zdjęć stanął za mną pewien Pan, który nie chcąc przeszkadzać w robieni zdjęć zaczął się mi przypatrywać - okazało się po tym jak się przedstawił, że jest pra pra ..itd wnukiem Luizy. 
The exhibition is interestingly done and I'm going again at her also be chosen for the palace. More about the family von Krockow can be read here (only in Polish) or go back to the book Conversations with Krzysztof Wojcicki Alberchtem Graf von Krockow - Heart over all. By the way, enjoy the garden and taking pictures stood behind me a man who did not want to interfere with taking pictures began to eye of me - it turned out after he submitted that ..itd is the great-great grandson of Louise.

3 komentarze:

Magdalena Jastrzębska pisze...

Wystawa na pewno bardzo ciekawa. Luiza, z nielicznych wzmianek, które o niej czytałam, była damą oświeconą i bardzo zasłużoną.
Sam zamek znany także z pobytu tam S. Żeromskiego...

atelierpolonaise pisze...

Magdaleno a gdzie można znaleźć tę wzmiankę Żeromskiego?

Magdalena Jastrzębska pisze...

Na zamku znajduje się Sala Żeromskiego. Pisarz uwiecznił Krokową w swym utworze "Wiatr od morza".